1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning
  4. Pågående forskningsprojekt
  5. Heliga Birgittas texter på fornsvenska

Heliga Birgittas uppenbarelser på fornsvenska

Professor Roger Andersson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Professor emeritus Olle Ferm
Historiska institutionen

Projektet syftar till att åstadkomma en modern textkritisk utgåva av Heliga Birgittas texter på fornsvenska, främst hennes Uppenbarelser. Arbetet inleddes under 2011 då docent Roger Andersson gjorde en inventering av hela handskriftsmaterialet och utarbetade riktlinjer och principer för editionen. Arbetet har hittills huvudsakligen finansieras med medel från Centrum för medeltidsstudier, Riksbankens Jubileumsfond, Thora Olssons stiftelse och Kungl. Vitterhetsakademien. Den första volymen, omfattande de sextiofyra revelationerna i Bok 1, de flesta tillkomna innan Birgittas reste till Rom 1349, utkom i slutet av 2014. Tanken är att ytterligare ca fem volymer skall tryckas. Projektet kommer på sikt att omfatta hela den birgittinska textkorpusen och beräknas vara avslutat år 2020. Förutom den kritiska editionen som presenteras i tryckta böcker kommer diplomatariska transkriptioner av samtliga handskrifter, inklusive fragment, att publiceras digitalt. Förutom Roger Andersson som är huvudredaktör för projektet, har transkriptionsarbete utförts av bland andra Helena Wistrand (nu vid Högskolan i Jönköping) och Zeth Alvered (Uppsala universitet).
Den största delen av den fornsvenska texten är en översättning från den latinska version som bilades den hemställan om kanonisation vilken ledde till att Birgitta slutligen helgonförklarades år 1391. Vissa smärre partier anses däremot återgå på Birgittas egna utkast och ett par blad skrivna av henne själv finns bevarade på Kungl. biblioteket. Handskriftsläget tillåter inte i övrigt någon rekonstruktion av Birgittas egna originaltexter, varför fokus i den kritiska huvudutgåvan ligger på den översatta textversionen. Avvikande textavfattningar i några handskrifter, främst den s.k. ”birgittinnorska” versionen i handskriften E 8902, publiceras separat.
Projektet är ett samarbete mellan Centrum för medeltidsstudier och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, företrädd av professor Henrik Williams.

 

Manuskriptbild

Inledningen till den första boken av Birgittas Uppenbarelser i projektets huvudhandskrift. Boken är skiven på 1420-talet för riddaren Bengt Jönsson (Oxenstierna) till Salsta. Hs A 5a, fol. 5v, Kungl. biblioteket.

Bokmärk och dela