1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning
  4. Pågående forskningsprojekt
  5. Svenska lärda vid utländska universitet

Svenska lärda vid utländska universitet under medeltiden

Professor Roger Andersson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Professor Alexander Andrée
Mediaeval Studies, University of Toronto

Fil.dr Robert Andrews
Historiska institutionen

Docent Tomas Ekenberg
Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet

Professor emeritus Olle Ferm
Historiska institutionen

Docent Claes Gejrot
Riksarkivet/Svenskt Diplomatarium

Docent Erika Kihlman
Romanska och klassiska institutionen

Projektet som främst uppmärksammar senmedeltiden har två syften:

  1. Att undersöka studenternas sociala ursprung, fördelning på universitet och insatser efter studierna. En tydlig tendens är att studenterna alltmer rekryteras ur städernas borgerskap och det lägre frälset. På kontinenten förekom även bondestudenter. Samma tendens finns hypotetiskt för Sverige, men först en systematisk undersökning ger säkert besked. Ett annat problem rör fluktuationer i antalet inskrivningar. En tysk forskare hävdar härvidlag ett samband med fluktuationer i efterfrågan på akademisk kompetens, men mera sannolikt är att fluktuationerna sammanhänger med demografiska grundfakta. Insatserna efter studietiden.  Avnämarna är kända: domkapitel, furstar och aristokrater, men skolarernas insatser inom skilda sektorer av samhällslivet under de politiskt och religiösa oroligheterna under senmedeltiden är inte närmare undersökta.
  2. Att undersöka deras insatser som lärare vid främmande universitet. Utgångspunkten är bevarat källmaterial i form av tal, predikningar, disputationer och föreläsningar från Wien och Leipzig. Idémässigt är 1400-talet ett intressant brytningsskede mellan senskolastik och reformation och humanism. Inom senskolastik fanns kunskapsteoretiskt en uppdelning på realism och nominalism, inom båda riktningarna fanns flera schatteringar. Fråga är var svenskarna hörde hemma idémässigt och vilka bidrag de lämnade till universitetens idédebatt.

Utgivna texter

Robert Andrews textutgåva av Bero Magnus latinska kommentar av Aristolteles De Anima kan laddas ned i fulltext i PDF-format här.

Ferm, Olle & Kihlman, Erika (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages: Careers, Books and Preaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 279 sidor.

Gejrot, Claes & Kihlman, Erika (red.), Bero Magni de Ludosia: Sermones et collations. Sermons from the University of Vienna in the Mid-Fifteenth Century (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 127 sidor.

Andrée, Alexander, Christopherus Laurentii de Holmis. Sermones, Disputatio in vesperiis et Recommendatio in aula. Academic Sermons and Exercises from the University of Leipzig, 1435–1438 (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2012).

En lista över Robert Andrews' relevanta publikationer kan hittas här.

Medeltida studenter på konstverk i elfenben.

Bokmärk och dela