TTT: TEXT TILL TIDEN! MEDELTIDA TEXTER I KONTEXT – DÅ OCH NU

 

Projektet ”Text till tiden!” avser att skapa en digital katalog över och utvinna ny kunskap ur de fornsvenska handskrifterna. Projektet är ett samarbete mellan Centrum för medeltidsstudier (CMS), Kungliga biblioteket (KB) och Uppsala universitetsbibliotek (UUB).

De bevarade fornsvenska textverken är en omistlig del av kulturarvet. I princip hela den medeltida litteraturen på inhemskt folkspråk finns bevarad i dessa handskrifter, omkring 350 stycken (utom urkundssamlingar). Cirka 70 procent av detta bestånd, eller 234 handskrifter, förvaras på KB och UUB.

Projektet undersöker boken som fysiskt objekt och kvarleva. En uttömmande beskrivning av varje enskild handskrift enligt gemensamma kriterier som utarbetats i nära samarbete mellan filologiska och historiska forskare ger både ny kunskap och öppnar för nya forskningsuppgifter.

Projektet kommer att öka förståelsen av medeltidens textanvändning, kommunikationsformer och kulturutväxling, frågor som går långt bortom texternas narrativa innehåll. På samma sätt som vi i dag befinner oss i ett skifte mellan den trycka linjära texten och internets associativa text var medeltiden en övergångstid mellan å ena sidan en handskriftlig, muntlig och flexibel, å andra sidan en tryckt, kanoniserad och statisk textförståelse.

Projektet utnyttjar nyfilologisk metod och studerar spår av tidigare användning. Det kan vara fråga om bokbandens utformning, bruksavtryck på och i volymerna, anteckningar och klotter mellan raderna och i marginaler, rättelser, tillägg och kommentarer till texterna, illustrationer och dekorativa element. Sådana spår vittnar om böckernas ofta långa omloppstid och vidgar synen på textbruket.

Projektet kommer att resultera i en djupbeskrivande elektronisk katalog. Avsikten är att denna på sikt skall kompletteras med bilder av hela digitaliserade verk. Det kommer att vara möjligt för andra institutioner att ansluta sina bestånd till den färdiga katalogen. Därtill bedriver projektets forskare sociologiskt textstudium på det aktuella materialet och bidrar med ny kunskap om texten och textbäraren som olika delar i en dynamisk kommunikationsakt.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien.

Arbetsgrupp
Professor Roger Andersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU
Fil. dr Anna Fredriksson, Kulturarvsavdelningen, UUB
Fil. dr Patrik Granholm, Handskrifter, kartor och bilder, KB
Fil. dr Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen/CMS, SU
Professor Jonas Nordin, Institutionen för kulturvetenskaper, LU, projektledare
Fil. dr Eva B. Nyström, Kulturarvsavdelningen, UUB
Docent Patrik Åström, Handskrifter, kartor och bilder, KB

Referensgrupp
Enhetschef Katinka Ahlbom, KB
Avdelningschef Maria Berggren, UUB
Professor Kurt Villads Jensen, CMS, SU
Docent Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen, SU
Professor em. Janken Myrdal
Fil. dr Eva Lindqvist Sandgren, Konstvetenskapliga institutionen, UU
F.d. förste bibliotekarie Anna Wolodarski

Fotnot: TTT kan även utläsas som ”Telae Totius Terrae” eller ”World Wide Web” på latin.

Uppdaterad: 2 April, 2019

Bokmärk och dela