1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Olle Ferm

Olle Ferm

Bild på Olle Ferm

Professor emeritus i medeltidshistoria vid Historiska institutionen, tidigare föreståndare för Centrum för medeltidsstudier

tjänsterum: D 986
telefon: 08-16 43 68
e-post: olle.ferm@medeltid.su.se

 

Min forskning berör skilda temata och ämnesområden, vilket gör att jag samarbetar med företrädare för andra ämnen där medeltidsforskning bedrivs. Samtliga nedan anförda projekt har en mångvetenskaplig medarbetarstab.

Inom projektet Öst-Väst: Intellektuella beröringspunkter mellan Persien och Västeuropa studerar jag i första hand Boccaccios Il Decameron (ca 1350) som ett uttryck för en moralisk kritik av den etablerade kyrkan. I projektet genomför andra forskare studier av religionskritik och försvar av den bestående samhällsordningen i Persien och Tyskland mellan 1200 och 1500. Syftet är att komma åt den normativa ordning som ger sig till känna i skilda sammanhang för att se om det i synen på normativitet finns likheter mellan öst och väst.

Inom projektet Svenska studenter vid utländska universitet under medeltiden studerar jag de svenska studenternas sociala ursprung, deras insatser vid universiteten och i samhället i stort. Ett särskilt intresse knyts till deras inblandning i senmedeltidens politiska liv.

Projektet Härnevi söker klargöra vilka intressen som var iblandade vid kyrkobyggande och sockenbildning. Min insats består i att klargöra ägarförhållanden och ägarnas roll i dessa sammanhang.

Projektet Hammersta undersöker den lokala maktbasen för en inflytelserik aristokrat och politiker i 1400-talets Sverige. Hammersta var hans befästa sätesgård på Södertörn.

Inom projektet Schack och andra allegorier studerar jag dels synen på samhället och olika gruppers uppgifter inom detsamma, dels hur akademisk lärdom och folklig föreställningsvärld kunde kombineras i ideologisk traktater riktade till samhällets ledande kretsar.

Ett projekt rör senmedeltidens Stockholm och dess rikspolitiska betydelse. Undersökningen tar fasta på olika nätverk och hur dessa påverkar agenternas politiska ställningstaganden.

Bokmärk och dela