1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2012

Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2012

Under år 2012 har de forskare som är anknutna till Centrum för medeltidsstudier vid Stockholm universitet hittills publicerat följande vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten:

 

Vetenskapliga böcker

Andrée, Alexander, Christopherus Laurentii de Holmis. Sermones, Disputatio in vesperiis et Recommendatio in aula. Academic Sermons and Exercises from the University of Leipzig, 1435–1438 (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2012).
Förnegård, Per, Les démonstratifs dans une compilation historique du XIVe siècle: Préfixation, microsystèmes, cooccurrences (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2012).
Förnegård, Per, Jean de Noyal: Miroir historial: Livre X, Édition critique par Per Förnegård (Genève: Librairie Droz, 2012).
Jensen, Brian Møller, The Story of Justina and Cyprian of Antioch as told in a medieval Lectionary from Piacenza: Edition with Introduction and Translation (Stockholm: Studia Latina Stockholmiensi, 2012).

 

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter med peer-review

Carlsson, Anders & Jonsson, Kenneth, ”Askahögen och Elias Brenners guldmynt”, Myntstudier 2 (2012): 34–39.
Christiansen, Bo & Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”The extra-tropical Northern Hemisphere temperature in the last two millennia: Reconstructions of low-frequency variability”, Climate of the Past 8 (2012): 765–786.
Christiansen, Bo & Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Reply to Comments on ‘Reconstruction of the extra-tropical NH mean temperature over the last millennium with a method that preserves low-frequency variability’ by A. Moberg”, Journal of Climate 25 (2012): 7998–8003.
Heß, Cordelia, ”»Yn dyner rechtferdicheyt vorlose my.« Die Semantik der Gerechtigkeit in den vorreformatorischen mittelniederdeutschen Bibelübersetzungen”, Archiv für Begriffsgeschichte 54 (2012): 45–72.
Heß, Cordelia & Urban, Monika ”The Third Reich without the Holocaust: Climbers in Sweden and Austria explain history”, Zeitgeschichte 39 (2012): 205–228.
Källström, Magnus, ”Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter”, Futhark: International Journal of Runic Studies 2 (2012): 223–226.
Källström, Magnus, ”Två arkivfunna runstenar från Uppsalatrakten”, Fornvännen 107 (2012): 59–62.
Källström, Magnus, ”Två blir en: Om Grällstastenarna i Kila (Vs 27 och Vs 28) och något om vikingatidens brobyggande”, Futhark: International Journal of Runic Studies 2 (2012): 177–191.
Källström, Magnus, ”Ett namnproblem hos Åsmund Kåresson: Runföljden kanilf på den försvunna U 986 från Kungsgården, Gamla Uppsala”, Studia anthroponymica Scandinavica 29 (2012): 5–20.
Larsson, Gabriela Bjarne, ”Wives or widows and their representatives”, Scandinavian Journal of History 37 (2012): 49–68.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Female Shame, Male Honour: The Chastity Code in Juan Luis Vives’ De institutione feminae Christianae”, Journal of Family History 37 (2012): 139–154.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, Krusic, Paul J., Brattström, Gudrun & Sundqvist, Hanna S., ”Northern Hemisphere temperature patterns in the last 12 centuries”, Climate of the Past 8 (2012): 227–249.
Pettersson, Jonatan, ”Textforskningen och översättningarna”, Språk & Stil 22 (2012): 162–186.
Shi, Feng, Yang, Bao, Ljungqvist, Fredrik Charpentier & Yang, Fengmei, ”A new Arctic multi-proxy summer temperature reconstruction covering the past 1400 years with annual resolution”, Climate Research 54 (2012): 113–128.
Støve, Bård, Ljungqvist, Fredrik Charpentier & Thejll, Peter, ”A test for non-linearity in temperature proxy records”, Journal of Climate 25 (2012): 7173–7186.
Tjällén, Biörn, ”Kungens biktfader: Andlig vägledning och politisk rådgivning vid senmedeltidens hov”, Kyrkohistorisk Årsskrift (2012): 49–59.

 

Vetenskapliga artiklar i antologier och dylikt

Bengtsson, Anders, ”La polynomie dans le ms. Queen’s College 305 (Oxford)”, i Casanova Herrero, E. & Calvo Rigual, C. (red.), Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6–11 de setembre de 2010) (Berlin: Walter de Gruyter, 2012): 53–62.
Bengtsson, Anders & Hancock, Victorine, ”Eric von Roland, apprenant avancé du XVIIIe siècle”, Ahlstedt, E., Benson, K., Bladh, E., Söhrman, I. & Åkerström, U. (red.), Actes du XVIIIe Congrès des romanistes scandinaves. Göteborg 9–12 août 2011 (Göteborg: Romanica Gothoburgensia, 2012): 118–130.
Berg, Johan, ”Härnevi i det äldre kartmaterialet”, i Olle Ferm & Mia Åkestam (red.), Härnevi kyrka och socken: perspektiv på ett uppländskt lokalsamhälle under medeltiden (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2012): 71–74.
Andrén, Anders, ”Dalby bortom Heligkorskyrkan: Ett kejserligt landskap i Skåne”, i Peter Carelli (red.), Lunds historia. Staden och omlandet: 1. Medeltiden – en metropol växer fram (Lund: Lunds kommun, 2012): 204–207.
Andrén, Anders, ”Dalby bortom Heligkorskyrkan: Ett kejserligt landskap i Skåne”, i Stephan Borgehammar & Jes Wienberg (red.), Locus Celebris: Dalby kyrka, kloster och gård (Göteborg: Makadam Förlag, 2012): 351–359.
Andrén, Anders, ”Servants of Thor? The Gotlanders and Thier Gods”, i Merrill Kaplan & Timothy R. Tangherlini (red.), News from Other Worlds: Studies in Nordic Folklore, Mythology and Culture (Berkeley & Los Angeles: North Pinehurst Press, 2012): 92–100.
Andrén, Anders, ”Från solnedgång till solnedgång: En tolkning av de tidiga gotländska bildstenarna”, Gotländskt arkiv 84 (2012): 49–58.
Bergqvist, Kim, ”Den medeltida riddaren som intertextuellt fenomen: Om hjältekonstruktioner i Eufemiavisorna och Erikskrönikan”, i Therése Andersson (red.), Hjältar och hjältinnor: Föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings saga (Lund: Nordic Academic Press, 2012): 41–73.
Bergqvist, Kim, ”Det skandinaviske aristokratiets ideologi på Eufemias tid”, i Bjørn Bandlien (red.), Dronning Eufemia: Oslos middelalderdronning (Oslo: Dreyers Forlag, 2012): 125–139.
Eriksson, Bo, ”Härsket kött och fosterländsk dygd: Bilden av den heroiske jätten i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken”, i Therése Andersson (red.), Hjältar och hjältinnor: Föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings saga (Lund: Nordic Academic Press, 2012): 17–40.
Heß, Cordelia, ”’Tredje Riket’ utan Förintelsen. Referenser till nationalsocialismen på klätterklippor i Sverige och Österrike”, i Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.), Hitler für alle. Populärkulturella perspektiv på Nazityskalnd, andra världskriget och Förintelsen (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2012): 50–74.
Jensen, Brian Møller, ”Non-biblical Introit Antiphons in Cassinese Liturgical Sources”, i Nicola Tangari (red.), Musica e liturgia a Montecassino nel medioevo: atti del Simposio internazionale di studi (Cassino, 9–10 dicembre 2010) (Rom: Viella, 2012): 169–175.
Jonsson, Kenneth, ”Finds in Sweden with coins 1561–1707 from the Swedish possessions in the Baltic countries”, i Ivar Leimus (red.), Monetary history of the Baltics in the Middle Ages (12–16th c.). International symposium in Tallinn, 9–10 Dec. 2010 (Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum 2012): 30–42.
Jonsson, Kenneth, ”The coinage of Tiel c. 980–1100”, i Gerd Dethlefs, Arent Pol & Stefan Wittenbrink (red.), Nummi docent! Münzen – Schätze – Funde: Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag am 28. April 2012 (Osnabrück: Numismatischer Verlag der Münzhandlung Fritz Rudolf Künker, 2012): 151–164.
Kuusela, Tommy, ”Varulven i fornnordisk tradition”, i Per Faxneld & Per Norström (red.), Varulven i svensk folktradition (Stockholm: Malört, 2012): 320–352.
Källström, Magnus, ”Åkomman och demonen på ”feberbenet” från Professorn 4. Ett bidrag till tolkningen av en besvärlig runinskrift från Sigtuna”, Situne Dei (2012): 37–43.
Larsson, Inger, ”Skriðuklaustur och Viðeyjarklaustur – spår av medeltida klosterträdgårdar?”, i Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjánsdóttir & Kjell Lundquist (red.), Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn. Rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011 (Alnarp: Dept. of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences, 2012): 81–87.
Larsson, Inger, ”Isländska växtnamn och växter”, i Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjánsdóttir & Kjell Lundquist (red.), Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn. Rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011 (Alnarp: Dept. of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences, 2012): 51–71.
Larsson, Inger, ”Några oväntade arkeobotaniska fynd”, i Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjánsdóttir & Kjell Lundquist (red.), Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn. Rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011 (Alnarp: Dept. of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences, 2012): 76–80.
Larsson, Inger, ”Skriftliga källor och äldre isländska växtnamn”, i Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjánsdóttir & Kjell Lundquist (red.), Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn. Rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011 (Alnarp: Dept. of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences, 2012): 49–51.
Larsson, Gabriela Bjarne, ”Kunglig auktoritet i det medeltida Sverige före 1280”, i Sverre Bagge, Michael H. Gelting, Frode Hervik, Thomas Lindkvist & Bjørn Poulsen (red.), Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen (Oslo: Dreyer, 2012): 169–191.
Larsson, Gabriela Bjarne, ”Skärseld, mässor och döda själar 1527”, Eva-Marie Letzter (red.), Auktoritet i förvandling: Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige (Uppsala: Swedish Science Press, 2012): 13–31.
Letzter, Eva-Marie, ”Inledning”, i Eva-Marie Letzter (red.), Auktoritet i förvandling: Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige (Uppsala: Swedish Science Press, 2012): 7–11.
Lodén, Sofia, ”Le narrateur et la question des sources de Herr Ivan”, i Annie Combes (red.), Fictions de vérité dans les réécritures européennes des romans de Chrétien de Troyes (Paris: Classiques Garnier, 2012): 205–223.
Lodén, Sofia, ”Herr Ivans eventyr”, i Bjørn Bandlien (red.), Dronning Eufemia: Oslos middelalderdronning (Oslo: Dreyers Forlag, 2012): 194–202.
Lodén, Sofia, ”Le lion d’Yvain revisité: Traduire et adapter Chrétien de Troyes dans les pays nordiques”, i Anders Bengtsson, Dominique Boutet, Laurent Brun & Silvère Menegaldo (red.), Le Moyen Âge par le Moyen Âge, même. Réception, relectures et réécritures des textes médiévaux dans la littérature française des xive et xve siècle (Paris: noré Champion, 2012): 179–194.
Lundström, Kerstin, ”Lay Pamphlets in the Early Reformation: Turning Points in Religious Discourse and the Pamphlet Genre?”, i i Ansgar Nünning & Kai Sicks (red.), Turning Points. Concepts and Narratives of Change in Literature and Other Media (Berlin: Walter de Gruyter, 2012): 319–336.
Myrberg Burström, Nanouschka, ”The Hatched Cross: Gotlandic Coins of the 13th century Baltic Sea area”, i Ivar Leimus (red.), Monetary History of the Baltic in the Middle Ages (12–16th C.) (Tallin: Eesti Ajaloomuuseum, 2012): 180–196.
Myrberg Burström, Nanouschka, ”A Study of Punctuality: Using typo-chronology as Barthes’ studium and punctum”, i Nanouschka Myrberg Burström & Fredrik Fahlander (red.), Matters of Scale: Processes and courses of events in the past and the present (Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2012): 75–89.
Nordquist, Margaretha, ”’What you hear is the truth’: Authorization Strategies in Late Medieval Swedish Rhymed Chronicles”, i Juliana Dresvina & Nicholas Sparks (red.), Authority and Gender in Medieval and Renaissance Chronicles (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012): 291–317.
Wåghäll Nivre, Elisabeth, ”The King is Dead. Long Live … the Queen: Turning Points in Panegyric Writing – Queen Christina of Sweden (1626–1689)”, i Ansgar Nünning & Kai Sicks (red.), Turning Points. Concepts and Narratives of Change in Literature and Other Media (Berlin: Walter de Gruyter, 2012): 337–350.

 

Doktorsavhandlingar

Holm, Olof, Självägarområdenas egenart: Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500 (Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2012): 223 sidor.

Lodén, Sofia, Le chevalier courtois à la rencontre de la Suède médiévale: Du Chevalier au lion à Herr Ivan (Stockholm: Department of French, Italian and Classical Languages, Stockholm University, 2012): 297 sidor.

Paulin, Lotta, Den didaktiska fiktionen. Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750 (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2012): 319 sidor.

 

Populärvetenskapliga artiklar

Bergqvist, Kim, ”’Den äldsta byggnaden på västra halvklotet’? Några reflektioner kring autenticitet och historiebruk i Miami, FL”, Valör 1–2 (2012): 3–16.
Källström, Magnus, ”Ljusdalsstenen åter i ljuset”, Museivännen. Medlemsblad för museets vänner, Ljusdalsbygdens museum 1 (2012): 4–8.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Klimat, missväxt och extremt väder 1830–1920”, i Bo Stråth, Sveriges historia 6: 1830–1920 (Stockholm: Norstedts, 2012): 289–292.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Hon försvarade Stockholm mot danske kungen”, Populär Historia 4 (2012): 55.
Myrberg Burström, Nanouschka, ”Sture Bolin, medeltidsforskare mellan historia och arkeologi”, Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad 4 (2012): 64–69.
Myrberg Burström, Nanouschka, ”Händelser vid vatten: Maritima studier med allmänarkeologisk relevans”, Marinarkeologisk Tidskrift 3 (2012): 11–15.
Riksantikvarieämbetet, Pressmeddelande [Källström, Magnus], ”Överraskande runor”, Populär arkeologi 1 (2012): 9.
Skoog, Martin, ”Slaget vid Älvsborg 1502”, i Christer Ask (red.), Gränsland i krigens skugga: Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2011–2012 (Skara: Västergötlands Fornminnesförening, 2012): 13–40.

Skoog, Martin, ”Människonaturen och den arme abbé Frick”, Tidskriften Heimdal 22 (2012): 17–20.

 

Recensioner

Bergqvist, Kim, ”Granskande om medeltida tolerans” [Recension av Michael Nordberg, Diktaren på tronen. Om muslimer, judar och kristna i 1200-talets Spanien (2011)], Populär historia 3 (2012): 62.
Bergqvist, Kim, [Review of Ana Echevarría, Knights on the Frontier: The Moorish Guard of the Kings of Castile (1410–1467) (2009)], La Corónica 40 (2012): 354–358.
Bergqvist, Kim, [Recension av Kerstin Eksell, Andalus. Energier i gränsrum (2010)], Historisk Tidskrift 132 (2012): 517–519.
Cullhed, Anders, ”Medeltidens trassligaste konflikter”, Dagens Nyheter, 16 juli 2012.
Cullhed, Anders, ”Fönster mot ett stort mörker” Respons 2 (2012): 67–68.
Franzén, Bo, ”Nytt ljus över svenska pengar 995–1290”, Ekonomisk Debatt 41 (2012): 56–59.
Franzén, Bo, ”Vikingarna hämmade tillväxten”, Svenska Dagbladet, 7 oktober 2012.
Heß, Cordelia, [Recension av Medieval Holy Women in the Christian Tradition, c. 1100–1500], Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67 (2012): 710–711.
Heß, Cordelia, [Rezension zu Gerrit Deutschländer, Dienen lernen, um zu herrschen. Höfische Erziehung im ausgehenden Mittelalter (1450–1550), Berlin 2012], Sehepunkte 12 (2012).
Källström, Magnus, [Recension av Klas-Göran Selinge, Språket i landskapet: Om runstenar, rågångar och byar (2010)], Futhark: International Journal of Runic Studies 2 (2012): 242–245.

 

Redaktörskap

Larsson, Inger, Åsen, Per Arvid, Kristjánsdóttir, Steinunn & Lundquist, Kjell (red.), Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn. Rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011 (Alnarp: Dept. of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences, 2012): 160 sidor.
Letzter, Eva-Marie (red.), Auktoritet i förvandling: Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige (Uppsala: Swedish Science Press, 2012): 140 sidor.
Myrberg Burström, Nanouschka & Fahlander, Fredrik (red.), Matters of Scale: Processes and courses of events in the past and the present (Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2012): 199 sidor.
Skoog, Martin (red.), Mat för en hel armé (Stockholm: Armémuseum, 2012): 163 sidor.
Skoog, Martin (red.), To feed an army (Stockholm: Armémuseum, 2012): 163 sidor.

Skoog, Martin (red.), Mat och krig (Stockholm: Armémuseum, 2012): 235 sidor.

 

Bokmärk och dela