Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

En fullständig beskrivning av centrum och dess verksamhet kan laddas ned här.

Aktuellt

  • Glad sommar
  • Centrum för medeltidsstudier önskar alla en riktigt trevlig och vilsam sommar! Ett nytt och spännande seminarieprogram kommer till början av höstterminen.
  • Doktorand sökes i ekonomisk historia med inriktning mot medeltiden
  • Doktorand sökes i ekonomisk historia med inriktning mot medeltiden inom projektet ”Sverige före Gustav Vasa: En ekonomiskhistorisk nytolkning av statens omvandling under senmedeltiden”, som finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius’ stiftelse. Huvudsyftet med projektet är att undersöka det senmedeltida svenska styresskicket ur ett ekonomiskhistoriskt perspektiv och med utgångspunkt i nya ekonomiskhistoriska forskningsresultat. Det kommer att göras genom två sammankopplade undersökningar; en om regenternas resemönster under fem perioder (1332-1365, 1448-1457, 1470-1497, 1501-1503, 1504-1512), och en om lokalt nätverksbyggande under 1360- och 1430-talen och Sturetiden. Doktoranden skall genomföra nätverksstudien för den sistnämnda, som omfattar ca 50 år och är helt avgörande för undersökningen eftersom den utgör en övergångstid till en starkare och mera byråkratisk statsmakt. Läs mer här.
  • Konsthistoriker knuten till centret får årets Birgitta-pris 2017
  • Årets mottagare av Birgitta-priset är konsthistorikern Jan Svanberg. Han får priset för sin kunskapsrika forskning om den heliga Birgitta. Sitt vackraste uttryck har detta intresse för det svenska helgonet fått i tvåbandsverket Imagines Sanctae Birgittae (2003), som han gav ut tillsammans med latinisten Hans Aili. Där visar Svanberg hur en bild av det blivande helgonet byggdes upp och spreds internationellt i de prakthandskrifter av Heliga Birgittas uppenbarelser som framställdes i Neapel på 1370-talet. I anslutning till detta storverk har han i en rad artiklar och uppsatser behandlat specialproblem inom forskningen om heliga Birgitta, till exempel den tidiga bild av henne och hennes uppenbarelse av Jesu födelse som målades för Vatikanen. Till Svanbergs förtjänster hör även en förmåga att förmedla kunskaper till icke-specialister, muntligt och skriftligt. Här kan nämnas hans böcker om Medeltida byggmästare, Sankt Göran och draken och Furstebilder från folkungatid. Svanberg har varit professor i Oslo och Stockholm. I Stockholm, hans Alma mater, upprätthöll han framgångsrikt en lång medeltidstradition, grundlagd för 100 år sedan av den legendariske konsthistorikern, professor Johnny Roosval, som han också biograferat. Birgittapriset delas årligen ut av den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Den har till uppgift att söka bevara det rika kulturarv, som Sverige, våra nordiska grannländer och hela kristenheten äger i den heliga Birgittas liv och gärning. Prissumman är på 20 000 kronor. Vidare erhåller pristagaren en Birgitta-medalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin. Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte lördagen den 6 maj 2017. Professor Jan Svanberg kommer i samband därmed att hålla ett föredrag med anknytning till sin mångåriga Birgitta-forskning.
  • Ny bok om Stureätten
  • Fil.dr Bo Eriksson, Historiska institutionen, har kommit ut med en ny bok om Stureätten: Sturarna. Makten, morden, missdåden (Norstedts, 2017: 372 sidor).Berättelsen om Sturarnas öden följer med nästan kuslig precision lyckohjulets obönhörliga gång mot det oundvikliga fall och förlust av det man en gång ägt. Precis som Kennedyklanen i USA har det vilat något kungligt och magiskt över namnet Sture, och precis som den amerikanska familjen har också Sturarna varit olycksdrabbade. Ingen svensk adelsfamilj har varit så nära att få bära den kungliga kronan men i stället fått se både familjemedlemmar och kungavärdigheten gå förlorade i brutala maktkamper. Detta är historien om hur den senmedeltida aristokratins (Stures) makt bryts när arvkonungadömet (Vasa) konsoliderades under 1500-talet. Från att ha varit toppstyrt av ett fåtal adelssläkter utvecklades samhället till en ny tid och era där den politiska ordningen kontrollerades och dominerades av kungen och i kampen om tronen gick Sturarna ut som förlorare.
  • Ny bok om korstågen
  • Professor Kurt Villads Jensen, föreståndare för centrum, har just utkommit med boken Korstågen: Européer i heligt krig under 500 år (Stockholm: Dialogos, 2017: 399 sidor). Boken behandlar korstågen som var den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om denna rörelse som började med erövringen av Jerusalem. Under de följande århundradena förde de europeiska furstarna en lång rad krig i Mellanöstern, men också på den iberiska halvön och i Östersjöområdet. De religiöst sanktionerade fälttågen gav upphov till den oförsonliga bilden av islam som kättersk och våldsam, men också till de första vetenskapliga studierna i Europa av islam som religion. Boken är den första skandinaviska översikten över alla medeltida korståg.

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang